Temos
Pramistar
Vaistinis preparatas: Pramistar
Puslapis: 5


ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELISA. ŽENKLINIMASINFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Pramistar 600 mg plėvele dengtos tabletės

Pramiracetamum

2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 600 mg pramiracetamo (pramiracetamo sulfato pavidalu).

3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

20 plėvele dengtų tablečių

5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI)

Vartoti per burną.

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.

6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)

8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki

9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)

11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

F.I.R.M.A. S.p.A. (MENARINI GROUP)

Via di Scandicci, 37

Florence, Italija

12. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/1/99/0810/001

13. SERIJOS NUMERIS

Serija

14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Receptinis vaistinis preparatas.

15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU

PramistarMINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Pramistar 600 mg tabletės

Pramiracetamum

2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

F.I.R.M.A. S.p.A. (MENARINI GROUP)

3. TINKAMUMO LAIKAS

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

LOT

5. KITA

B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Pramistar 600 mg plėvele dengtos tabletės

Pramiracetamas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Šis vaistas skirtas Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos simptomai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Pramistar ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Pramistar

3. Kaip vartoti Pramistar

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Pramistar

6. Kita informacija

1. KAS YRA PRAMISTAR IR KAM JIS VARTOJAMAS

Degeneracinių arba dėl kraujagyslių patologijos susidariusių dėmesio ir atminties sutrikimų, ypatingai dėl senatvės, gydymas.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT PRAMISTAR

Pramistar vartoti negalima:

jeigu yra padidėjęs jautrumas (alergija) pramiracetamo sulfatui arba kuriai nors pagalbinei

Pramistar medžiagai,

jeigu Jums buvo kraujo išsiliejimas smegenyse,

jeigu Jums nustatytas sunkus inkstų nepakankamumas,

jeigu Jums nustatytas kepenų nepakankamumas,

nėštumo ir žindymo laikotarpiu.

<<< Ankstesnis puslapis    Kitas puslapis >>>


Vaistų ir ligų katalogas   Kontaktai

Vaistai, ligos, sveikata, kainos